SID TECHNOLOGY
Ikona Facebook
Loxone gold partner
menu

Zásady ochrany osobných údajov

1. Úvodné ustanovenia

1.1  SID Technology s.r.o., IČO: 17258529, so sídlom Partizánska 2920/6, Trenčín. Slovensko, zapísaná v OR, (ďalej len „S.I.D s.r.o.“), ako správca osobných údajov plne rešpektuje právo na súkromie svojich klientov (ďalej tiež len „subjekt údajov“) as tým súvisiace práva, a preto prijala tieto zásady spracovania osobných údajov.

1.2 Tieto zásady spracovania osobných údajov predstavujú informácie pre klientov S.I.D s.r.o. o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov zo strany S.I.D s.r.o., vrátane rozsahu práv subjektov údajov súvisiacich so spracovaním ich osobných údajov zo strany S.I.D s.r.o.

1.3 S.I.D s.r.o. spracováva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), v platnom znení (ďalej len „Nariadenie“) a ďalej v súlade s relevantnými vnútroštátnymi platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

2. Vymedzenie spracovávaných osobných údajov

2.1 S.I.D s.r.o. spracováva najmä, nie však výlučne, tieto osobné údaje:

 • identifikačné a adresné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého alebo iného pobytu, u fyzickej osoby podnikateľa názov firmy, DIČ a IČO, sídlo, miesto podnikania), kontaktné údaje (klientom uvedená kontaktná či fakturačná adresa, telefónna či faxové číslo, e-mailová adresa, poprípade iný klientom poskytnutý kontaktný údaj),
 • ďalšie osobné údaje (napr. sociodemografické údaje, údaje o osobných preferenciách a správaní či lokalizačné údaje vrátane IP alebo URL adresy).

2.2 S.I.D s.r.o. nespracováva osobitné kategórie osobných údajov (tj citlivé údaje).

2.3 S.I.D s.r.o. technology spracováva osobné údaje iba v súlade s nižšie uvedenými účelmi av rozsahu a po dobu nevyhnutnú pre naplnenie týchto stanovených účelov.

3. Účely spracovania osobných údajov a ich právne tituly

3.1 S.I.D s.r.o. spracováva osobné údaje klientov najmä, nie však výlučne, na tieto účely:

Dodanie a poskytnutie a realizácia objednanej služby

 • V tomto prípade je spracovanie osobných údajov nevyhnutné pre rokovania o uzavretí alebo zmene zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov, a pre následné plnenie takej zmluvy a fakturáciu dodaných služieb.
 • V prípade tvorby objednávky S.I.D s.r.o. zhromažďuje a spracováva osobné údaje subjektu údajov v rozsahu – meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa. Oznámenie týchto osobných údajov subjektom údajov je základným predpokladom pre uzavretie alebo zmenu príslušnej zmluvy, pričom tu poskytnutie osobných údajov slúži primárne na jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu subjektu údajov, prípadne na jeho kontaktovanie.
 • S.I.D s.r.o. ďalej v súvislosti s poskytovaním služieb môže spracovávať osobné údaje subjektu údajov v rozsahu, ktorý vyplýva z konkrétnej zmluvy alebo zo zákona (napr. v prípade potreby personalizácie objednávky profilové údaje subjektu údajov), pri administrácii a vytváraní účtov na webe, používaní webových aplikácií a pod.

Ochrana práv S.I.D s.r.o. v prípade sporu s klientom

 • Vyššie uvedený rozsah osobných údajov je S.I.D s.r.o. oprávnený tiež spracovávať za účelom ochrany svojich práv v prípade sporu s klientom.

Tvorba a evidencia obchodných príležitostí a obchodná komunikácia

 • Vyššie uvedené osobné údaje ďalej S.I.D s.r.o. spracováva v rámci tvorby a evidencie obchodných príležitostí a pre realizáciu obchodnej komunikácie.

Identifikácia klienta

 • V tomto prípade dochádza k spracovaniu osobných údajov v rozsahu – meno, priezvisko, trvalý alebo iný pobyt, rodné číslo alebo dátum narodenia, druh a číslo preukazu totožnosti, štát, prípadne orgán, ktorý ho vydal, a dobu jeho platnosti, a je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti S.I.D s.r.o. pri platbe v hotovosti nad limit stanovený zákonom č. 253/2008 Zb. o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu v platnom znení.
 • Zasielanie obchodných oznámení vrátane ponúk produktov a služieb S.I.D s.r.o. a informácií o organizovaných marketingových či iných akciách prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v platnom znení.
 • V tomto prípade S.I.D s.r.o. zhromažďuje a spracováva osobné údaje subjektov údajov v rozsahu – meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, štátna príslušnosť, a to iba na základe dobrovoľne udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov môže subjekt údajov kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením doručeným S.I.D s.r.o. prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré S.I.D s.r.o. spracováva na základe iného právneho titulu, než je súhlas (napr. plnenie zmluvy či právne povinnosti).

4. Zabezpečenie a prístup k osobným údajom

4.1 S.I.D s.r.o. využíva všetky nevyhnutné technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a dôvernosti všetkých osobných údajov subjektov údajov, najmä aby nedošlo k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k týmto údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávnenému poskytnutiu či prenosom, ako aj k ich inému neoprávnenému spracovaniu či zneužitie.

4.2 Osobné údaje môžu byť pre zaistenie vyššie popísaných účelov vedľa S.I.D s.r.o. a jeho poverených zamestnancov spracovávané aj obchodnými partnermi S.I.D s.r.o. Externých partnerov, ktorí ako spracovatelia môžu spracovávať osobné údaje dotknutej osoby, si S.I.D s.r.o. starostlivo vyberá a zverí osobné údaje iba tým, ktorí poskytujú dostatočné záruky zaistenia vhodných technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti osobných údajov.

4.3 Ďalšími subjektmi, ktoré môžu mať prístup k osobným údajom klientov, sú alebo v budúcnosti môžu byť najmä, nie však výlučne:

 • osoby, ktoré pre S.I.D s.r.o. zaisťujú technickú prevádzku určité služby či prevádzkovatelia technológií, ktoré S.I.D s.r.o. pre tieto služby využíva;
 • osoby, ktorým S.I.D s.r.o. poskytuje údaje za účelom analýzy a merania predajných aktivít;
 • osoby, ktoré pre S.I.D s.r.o. zaisťujú niektoré súvisiace služby s poskytovaním produktov a služieb S.I.D s.r.o. alebo zasielaním obchodných oznámení;
 • obchodní partneri, ktorí sa podieľajú na organizácii spoločenských a marketingových akcií S.I.D s.r.o.;
 • advokátskej kancelárie za účelom vymáhania pohľadávok S.I.D s.r.o.

4.4 S.I.D s.r.o. je ďalej povinné niektoré osobné údaje odovzdávať na základe platných právnych predpisov, a to najmä orgánom štátnej správy, súdom, orgánom činným v trestnom konaní v súvislosti s prípadným správnym, trestným či občianskoprávnym konaním.

5. Doba spracovávania osobných údajov

5.1 S.I.D s.r.o. spracováva osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu a ďalej po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy.

5.2 V prípade plnenia právnych povinností S.I.D s.r.o. spracováva osobné údaje po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi.

5.3 V prípade, že S.I.D spracováva osobné údaje na základe súhlasu subjektu údajov, sú osobné údaje spracovávané po dobu uvedenú v súhlase, príp. do doby odvolania súhlasu subjektom údajov.

6. Práva dotknutej osoby vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov zo strany S.I.D s.r.o.

6.1 Vo vzťahu k osobným údajom má dotknutá osoba tieto práva:

 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (pokiaľ je spracovanie na súhlase založené);
 • právo na prístup k osobným údajom (právo požadovať informáciu, či osobné údaje, ktoré sa subjektu údajov týkajú, sú alebo nie sú S.I.D s.r.o. spracovávané, a ak je to tak, má subjekt údajov právo získať prístup k týmto osobným údajom ak ďalším informáciám podľa čl. 15 Nariadenie);
 • právo na prenesenie údajov (právo získať osobné údaje, ktoré sa dotknutej osoby týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo predať tieto údaje inému správcovi; a ďalej právo na to, aby osobné údaje boli odovzdané priamo jedným správcom správcovi druhému , ak je to technicky uskutočniteľné);
 • právo na opravu (právo požadovať, aby S.I.D s.r.o. bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa dotknutej osoby týkajú);
 • právo na obmedzenie spracovania (právo požadovať, aby S.I.D.s. vykonať ich výmaz);
 • právo na výmaz (právo požadovať, aby S.I.D s.r.o. osobné údaje subjektu údajov bez zbytočného odkladu vymazal, oi. pokiaľ osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené, alebo subjekt údajov odvolal súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje S.I.D s.r.o. spracovávané a neexistuje žiadny ďalší právny titul pre spracovanie, alebo ak by zo strany S.I.D s.r.o. boli osobné údaje spracovávané protiprávne);
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu;
 • právo obrátiť sa svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov.

7. Súbory cookie a Google Analytics

7.1 S.I.D s.r.o. v rámci svojej činnosti využíva tzv. cookies. Cookies sú krátke textové súbory, ktoré server umiestňuje do používateľovho počítača pri načítaní webovej stránky. Technicky ide o sériu kódov, podľa ktorých prehliadač zhromažďuje a následne odosiela informácie o správaní užívateľa späť na príslušný server. Cookies slúžia na nastavenie obsahu webových stránok vzhľadom na preferencie používateľa, optimalizáciu využitia webových stránok a zvýšenie užívateľského komfortu a na získanie informácií o využití služby a aktivitách používateľov pre ich ďalšiu analýzu. Tieto informácie napomáhajú zlepšiť štruktúru a obsah webových stránok S.I.D s.r.o.

7.2 Súbory cookie môže každý užívateľ pomocou svojho webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých súborov cookie. Obmedzenie používania cookie však môže mať vplyv na niektoré funkcie, ktoré sú dôležité pre optimálne fungovanie webových stránok, a môže tak viesť k zhoršeniu užívateľského komfortu.

7.3 S.I.D s.r.o. v rámci svojej činnosti ďalej využíva ďalšie služby, ako je napr. Google Analytics (ide o analýzu webových stránok), ktorá umožňuje získavať štatistické údaje o užívateľoch webových stránok, najmä meranie aktuálnej i historickej návštevnosti a správanie užívateľov webových stránok a ich vlastnosti. Cieľom tejto analýzy je nazbierať dostatočné množstvo dát za účelom prijatia opatrení na optimalizáciu efektivity webovej prezentácie.

7.4 Vyššie uvedenými spôsobmi sú však osobné údaje zhromažďované a spracovávané iba v anonymizovanej podobe bez možnosti jednoznačnej identifikácie dotknutej osoby.

8. Možnosti kontaktovania S.I.D s.r.o.

8.1 V prípade akéhokoľvek dotazu na spracovanie osobných údajov alebo uplatnenie vyššie uvedených práv sa subjekt údajov môže obrátiť na S.I.D s.r.o. písomne ​​na adrese www.sid-technology.sk, či na tel. č. +421 948 914 071 alebo e-mailovej adrese: info@sid-technology.sk

9. Záverečné ustanovenia

9.1 Práva a povinnosti neupravené týmito zásadami spracovania osobných údajov sa riadia nariadením a príslušnými vnútroštátnymi platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

9.2 Tieto zásady spracovania osobných údajov sú verejne prístupné na internetových stránkach www.sid-technology.sk. S týmito zásadami spracovania osobných údajov je subjekt údajov oboznámený pri uzatváraní zmluvy či poskytnutí služby.

9.3 S.I.D s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu týchto zásad spracovania osobných údajov. Aktualizované znenie je vždy zverejnené na internetových stránkach www.sid-technology.sk s uvedením dátumu účinnosti takejto zmeny.

9.4 Tieto zásady spracovania osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 31.12. 2021.